Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Poskytovateľ: spoločnosť Chudnutie - zdravá strava s.r.o., so sídlom Konventná 7, 811 03 Bratislava, IČO: 48170721, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 159867/B

 

 1. Poskytovateľ prevádzkuje elektronický obchod (e-shop) na portáli chudnutie-zdravastrava.sk, na ktorom sú poskytované najmä Služby s individuálnymi redukčnými stravovacími plánmi na mieru, tréningovými plánmi na doma a tréningovými plánmi do fitness.

 

 1. Poskytovateľ v právnom postavení prevádzkovateľa spracúva osobné údaje fyzických osôb – Objednávateľov (fyzické osoby), zástupcov Objednávateľov (právnické osoby) a potenciálnych zákazníkov získané v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a poskytovaním Služieb, a to v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 1. Poskytovateľ osobné údaje získava od dotknutých osôb, v dôsledku čoho dotknuté osoby zodpovedajú za správnosť poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak potrebné pre prevádzkovanie e-shopu a plnenie Zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu. Neposkytnutie niektorých osobných údajov, najmä osobných údajov slúžiacich na identifikáciu Objednávateľa Služieb, môže viesť k tomu, že prevádzkovateľ môže odoprieť uzavretie Zmluvy s dotknutou osobou.

 

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytnutí Služby (ďalej len „Zmluva“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Poskytovateľ spracúva osobné údaje najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, poskytovaní objednanej Služby, evidencii a archivovaní objednávok a Zmlúv a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

 1. Poskytovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, pohlavie, adresa bydliska, miesto podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH. Právnym základom spracúvania osobných údajov Objednávateľa, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy je plnenie Zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Objednávateľa ako dotknutej osoby. Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov zástupcu Objednávateľa, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy a potenciálnych zákazníkov je oprávnený záujem Poskytovateľa za účelom vykonania úkonov súvisiacich s plnením Zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením Zmluvy (napr. identifikácia osôb oprávnených konať za Objednávateľa, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. V súvislosti s poskytovaním Služieb môže zo strany Poskytovateľa dôjsť k spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa zdravia dotknutých osôb. Tieto osobné údaje sú získavané výlučne od dotknutých osôb, a to na účel poskytnutia Služby požadovanej a objednanej dotknutou osobou. Tieto osobné údaje dotknuté osoby poskytujú dobrovoľne a na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 2 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, ktoré získava od dotknutých osôb. Poskytovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracovali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení ich účelu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, okrem tých osobných údajov, ktoré ďalej uchová na potreby ochrany oprávnených záujmov Poskytovateľa. Ak vo Všeobecných obchodných podmienkach nie je ustanovené inak a iná doba uchovávania osobných údajov nevyplýva pre Poskytovateľa z osobitných právnych predpisov (napr. zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov), Poskytovateľ bude osobné údaje uchovávať najviac po dobu 3 rokov od uzavretia Zmluvy cez portál chudnutie-zdravastrava.sk. Osobné údaje dotknutých osôb Poskytovateľ spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

 1. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Poskytovateľovi.

 

 1. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu: chudnutie@gmail.com od Poskytovateľa vyžadovať:
  1. prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal osobné údaje dotknutej osoby,
  3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,      ktoré sú predmetom spracúvania o dotknutej osobe,
  5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

 1. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na emailovú adresu: barbora.chudnutie@gmail.com u Poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Poskytovateľa, najmä ak sa domnieva, že jej nevyhnutné oprávnené záujmy Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. Právo podľa predošlej vety má dotknutá osoba i vtedy, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

 

 1. Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov, resp. iniciovať konanie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje budú Poskytovateľom poskytnuté a sprístupnené nasledovným príjemcom pre účely nevyhnutné na plnenie Zmluvy (vybavenie objednávky):
 2. subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby,
 3. administrátorovi portálu chudnutie-zdravastrava.sk – spoločnosti Chudnutie - zdravá strava s.r.o.,    so sídlom Konventná 7, 811 03 Bratislava, IČO: 48170721
 4. poskytovateľom IT služieb, daňovým a právnym poradcom.

 

 1. Poskytovateľ ubezpečuje dotknuté osoby, že osobné údaje osobám podľa bodu 13 poskytuje len v nevyhnutných prípadoch a v potrebnom rozsahu.

 

V Bratislave dňa 17.02.2022                                                            

 

 

 

 

                                                                                           ____________________

Chudnutie - zdravá strava s.r.o.

Barbora Gamanová

    konateľ