Všeobecné obchodné podmienky

 

Chudnutie - zdravá strava s.r.o.,  Konventná 7, 811 03 Bratislava, IČO: 48170721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,

vo vložke číslo: 159867/B, v oddiele: Sro

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) vydáva spoločnosť Chudnutie - zdravá strava s.r.o., so sídlom Konventná 7, 811 03 Bratislava, IČO: 48170721 , ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 159867/B, s cieľom vymedziť podmienky poskytovania Služieb prostredníctvom internetového elektronického obchodu (e-shopu) prevádzkovaného na portáli chudnutie-zdravastrava.sk, na ktorom sú poskytované najmä Služby s individuálnymi redukčnými stravovacími plánmi na mieru, tréningovými plánmi na doma a tréningovými plánmi do fitness.

 

 1. Spoločnosť Chudnutie - zdravá strava s.r.o., ako prevádzkovateľ e-shopu, umožňuje Objednávateľom výber Služieb prostredníctvom zverejnenej ponuky Služieb na portáli chudnutie-zdravastrava.sk a v prípade záujmu Objednávateľa uzatvára s Objednávateľom Zmluvu, za podmienok uvedených v týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok sa vylučuje.

 

 1. Tieto VOP sú vydané Poskytovateľom podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré vyplývajú zo Zmluvy medzi nimi uzavretej.

 

 1. Vymedzenie niektorých pojmov

 

 1. Na účely týchto VOP sa rozumie:
 1. e-shopom internetový elektronický obchod prevádzkovaný Poskytovateľom na portáli s adresou chudnutie-zdravastrava.sk, obsahujúci ponuku vybraných Služieb, najmä vypracovanie individuálnych redukčných stravovacích plánov na mieru, tréningových plánov na doma a tréningových plánov do fitness,
 2. Zmluvou zmluva o poskytovaní služieb, uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, na základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi dohodnutú Službu a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie Služby odplatu za dohodnutých podmienok, a ktorá je uzavretá na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti Objednávateľa a Poskytovateľa,
 3. Objednávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá objednáva od Poskytovateľa Služby a uzatvorí s Poskytovateľom Zmluvu,
 4. Poskytovateľom spoločnosť Chudnutie - zdravá strava s.r.o., so sídlom Konventná 7, 811 03 Bratislava, IČO: 48170721 , ktorá je zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 1159867/B,
 5. zmluvnou stranou Objednávateľ a/alebo Poskytovateľ,
 6. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,
 7. podstatným porušením Zmluvy také porušenie Zmluvy, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné,
 8. Dotazníkom dotazník obsahujúci požiadavku na poskytnutie informácií potrebných k poskytnutiu Služby zaslaný Poskytovateľom Objednávateľovi elektronickou formou, primárne e-mailom na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke,
 9. Spotrebiteľom fyzická osoba v právnom postavení Objednávateľa, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, pričom ak fyzická osoba pri objednávke Služby uvedie identifikačné číslo osoby (IČO), má sa za to, že nie je Spotrebiteľom,
 10. Službou/Službami individuálne redukčné stravovacie plány na mieru, tréningový plán na doma, tréningový plán do fitness, a iné služby ponúkané v ponuke Služieb zverejnenej na e-shope,
 11. Trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje Spotrebiteľovi alebo Poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,
 12. Všeobecnými podmienkami tieto Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu na portáli chudnutie-zdravastrava.sk,   
 13. portálom chudnutie-zdravastrava.sk elektronický obchod prevádzkovaný Poskytovateľom na internetovom portáli www.chudnutie-zdravastrava.sk.

 

 1. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

 1. Službu objednáva Objednávateľ prostredníctvom elektronickej objednávky na portáli chudnutie-zdravastrava.sk, t. j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Podmienkou objednania Služby je oboznámenie sa s obsahom týchto VOP zo strany Objednávateľa, a to pred odoslaním objednávky Služby.

 

 1. V objednávke musia byť riadne vyplnené všetky predpísané náležitosti, vrátane:
  1. presnej špecifikácie Služby a jej množstva,
  2. fakturačných – osobných údajov Objednávateľa v rozsahu vyžadovanom objednávkovým formulárom,
  3. kontaktných údajov Objednávateľa minimálne v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo,
  4. výberu spôsobu platby za Službu.

 

 1. Pred uzavretím Zmluvy Poskytovateľ poskytne Spotrebiteľovi informácie podľa osobitného predpisu[1]), najmä zverejnením týchto VOP na portáli chudnutie-zdravastrava.sk. Po uzavretí Zmluvy Poskytovateľ poskytne Spotrebiteľovi uvedené informácie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Spotrebiteľa uvedenú pri objednávke Služby, resp. na inom Trvanlivom nosiči.

 

 1. Objednávka sa považuje za objednávku s povinnosťou platby. Pri zadaní objednávky Objednávateľ zvolí spôsob platby podľa čl. 4 týchto VOP.

 

 1. Po úhrade ceny za poskytnutie Služby Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi prijatie objednávky potvrdzujúcim e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri objednávke Služby.

 

 1. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky Objednávateľa, ktorá obsahuje najmä údaje podľa ods. 2 tohto článku. Ak je Objednávateľom Spotrebiteľ, potvrdenie objednávky obsahuje aj informácie podľa ods. 3 tohto článku.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve sa spravujú znením týchto VOP. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve a v týchto VOP sa v prípade Spotrebiteľov spravujú zákonom č. 102/2014 Z. z., zákonom č. 250/2007 Z. z., Občianskym zákonníkom a v ostatných prípadoch Obchodným zákonníkom.

 

 1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia jej platnosti, ak zo Zmluvy nevyplýva neskorší dátum nadobudnutia účinnosti.

 

 1. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú zhodnú s časovým rozsahom trvania tej-ktorej Služby.

 

 • Cena a platobné podmienky

 

 1. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu Služby vo výške a spôsobom dojednaným v Zmluve. Cena zverejnená na e-shope je cenou bez DPH.

 

 1. Ak v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, cena je splatná pred poskytnutím Služby jedným z nasledovných spôsobov:
 2. platba bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve,
 3. platba prostredníctvom platobnej brány zvolenej banky (FAPI), alebo
 4. platba prostredníctvom platobnej funkcionality e-shopu umožňujúcej platby kartou.

 

 1. Objednávateľ je povinný zvoliť spôsob úhrady ceny pred dokončením objednávky Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby do doby, kým nedôjde k úhrade celkovej ceny Služby.

 

 1. Poskytovateľ vystaví a odovzdá Objednávateľovi riadny daňový doklad najneskôr pri poskytnutí Služby.

 

 1. Poskytnutie Služby

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Službu v rozsahu a spôsobom, ktorý určuje Zmluva. Rozsah Služieb je uvedený v ponuke Služieb zverejnenej na e-shope.

 

 1. Ponuka Služieb elektronického katalógu e-shopu zahŕňa najmä nasledovné Služby:
 2. Stravovací plán na mieru L - Služba pozostáva zo zostavenia stravovacieho plánu na mieru na obdobie 14 dní (pričom bližšia špecifikácia tejto Služby je uvedená v e-shope),
 3. Stravovací plán na mieru XL - Služba pozostáva zo zostavenia stravovacieho plánu na mieru na obdobie 30 dní (bližšia špecifikácia tejto Služby je uvedená v e-shope),
 4. Stravovací plán na mieru XXL - Služba pozostáva zo zostavenia stravovacieho plánu na mieru na obdobie 90 dní (bližšia špecifikácia tejto Služby je uvedená v e-shope).

 

Objednávateľom, ktorí si zakúpili Službu môže Poskytovateľ poskytnúť bezodplatné  konzultácie telefonickou alebo elektronickou formou vo vopred dohodnutých hodinách a v primeranom rozsahu / počte stanovenom Poskytovateľom. V prípade Služby „Stravovací plán na mieru XXL“ môže Poskytovateľ bezodplatne na požiadanie Objednávateľa upraviť stravovací plán, a to v závislosti od progresu, ktorý Objednávateľ dosiahol (spravidla sa progres sleduje na 30-dňovej báze), avšak najviac trikrát, ak nebude medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dohodnuté inak.    

 

 1. Ponuka Služieb poskytovaných Poskytovateľom na portáli chudnutie-zdravastrava.sk sa môže meniť podľa aktuálnej ponuky.

 

 1. Pred úplným poskytnutím Služby a po prijatí objednávky Objednávateľa Poskytovateľ zašle Objednávateľovi elektronickou formou Dotazník, vyplnenie ktorého je podmienkou poskytnutia Služby. V Dotazníku Objednávateľ uvedenie údaje nevyhnutné k poskytnutiu Služby Poskytovateľom, pričom údaje označené symbolom “*“ sú povinné. Objednávateľ je povinný vyplniť a odoslať Dotazník Poskytovateľovi v lehote do 30 dní od uzavretia Zmluvy, resp. zakúpenia Služby, ak z dôvodov hodných osobitného zreteľa nebude s Poskytovateľom dohodnutá dlhšia doba. Bez uvedenia povinných údajov v Dotazníku nie je možné poskytnúť Službu. V prípade, ak Objednávateľ Dotazník zaslaný Poskytovateľom nevyplní (aspoň povinné údaje) a v lehote podľa tohto odseku VOP neodošle Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

 

 1. Poskytnutie Služby bude realizované Poskytovateľom spravidla prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä cez e-mail na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Službu v lehote určenej Zmluvou. Ak lehota poskytnutia Služby v Zmluve nie je určená, je Poskytovateľ povinný poskytnúť Službu najneskôr do 14 pracovných dní od uzavretia Zmluvy (prijatia objednávky). Ak však podľa Zmluvy má Objednávateľ splniť určité povinnosti ešte pred poskytnutím Služby (napríklad zaplatenie ceny alebo vyplnenie a odoslanie Dotazníka), začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia týchto povinností.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Službu kedykoľvek počas lehoty na poskytnutie Služby.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie či omeškanie s poskytnutím Služby spôsobené nesplnením si povinností Objednávateľa, ktoré majú byť podľa Zmluvy splnené pred poskytnutím Služby alebo v dôsledku neposkytnutia súčinnosti potrebnej k úplnému poskytnutiu Služby.

 

 1. Služba bude Poskytovateľom poskytnutá Objednávateľovi za podmienky, že cena Služby bola v plnom rozsahu Objednávateľom uhradená a že Objednávateľ splnil pred poskytnutím Služby všetky povinnosti, na ktoré bol podľa Zmluvy povinný.

 

 1. Služba sa považuje za úplne a skutočne poskytnutú momentom odoslania výstupu, ktorý je predmetom Služieb, t. j. príslušného stravovacieho plánu, Objednávateľovi.     

 

 1. Vyhlásenia Poskytovateľa a Objednávateľa

 

 1. Uzavretím Zmluvy Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu, ktoré by mu bránili využívať Služby, ktoré si prostredníctvom e-shopu objednal a zaplatil za tieto cenu podľa čl. 4 týchto VOP. V opačnom prípade sa Objednávateľ zaväzuje konzultovať svoj zdravotný stav a využívanie Služieb so svojim všeobecným lekárom, prípadne lekárom špecialistom.

 

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že Služby poskytované Poskytovateľom a obsah zverejnený na portáli chudnutie-zdravastrava.sk sú určené výhradne zdravým osobám. Osobám so zdravotnými komplikáciami či ťažkosťami sa dôrazne neodporúča využívať Služby.

 

 1. Pri využití Služby sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať odporúčania a pokyny uvedené na portáli chudnutie-zdravastrava.sk ako aj odporúčania a pokyny komunikované Poskytovateľom Objednávateľovi (najmä sa pred využitím a po využití Služby, ktorej súčasťou je cvičenie dôkladne rozcvičiť a pretiahnuť svalstvo), pričom intenzitu poskytovaných Služieb Objednávateľ prispôsobí svojim schopnostiam a možnostiam. Objednávateľ berie na vedomie, že Služby poskytované Poskytovateľom majú odporúčací charakter a žiadnym spôsobom Objednávateľa nezaväzujú k využívaniu Služieb v tom istom rozsahu, v akom sú Služby poskytnuté. Rozsah využitia poskytnutej Služby je výlučne právom Objednávateľa.

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje prispôsobiť využívanie Služby poskytnutej Poskytovateľom svojim telesným a zdravotným dispozíciám, svojej aktuálnej fyzickej kondícii a cvičebným podmienkam (napr. teplota v cvičebnej miestnosti, a pod.)

 

 1. Objednávateľ si je vedomý, že jeho účasť, resp. akákoľvek aktivita realizovaná Objednávateľom na základe textov, rád, odporúčaní, receptov, videí alebo akýchkoľvek iných výstupov Poskytovateľa zaslaných Objednávateľovi alebo zverejnených na portáli chudnutie-zdravastrava.sk je dobrovoľným prevzatím všetkého rizika, za ktoré Objednávateľ v plnej miere nesie zodpovednosť.

 

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy, úrazy, komplikácie vzniknuté počas využitia Služby, prípadne po využití Služby. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy spôsobené dodržiavaním rozsahu a spôsobu poskytnutej Služby.

 

 1. Ak je osoba, ktorá má záujem objednať si od Poskytovateľa Službu a uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu mladšia ako 18 rokov, pri zadaní objednávky je potrebné pripojiť písomný súhlas jej zákonného zástupcu s poskytnutím Služby.

 

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených na portáli chudnutie-zdravastrava.sk zadaných Objednávateľom alebo uvedených Objednávateľom v Dotazníku, či poskytnutých Objednávateľom počas využívania Služby.

 

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že nesmie obmedziť autorské a vlastnícke práva Poskytovateľa ako autora a vlastníka domény chudnutie-zdravastrava.sk, teda najmä nesmie kopírovať či zdieľať s tretími osobami bez súhlasu Poskytovateľa obsah domény www.chudnutie-zdravastrava.sk. Stravovacie plány, prípadne iné výstupy, ktoré Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi v rámci plnenia Služby sú ako duševné vlastníctvo Poskytovateľa chránené najmä autorským právom. Objednávateľovi nie je povolené využívať tieto diela inak ako pre vlastné potreby.

 

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že nie je oprávnený využívať informácie, dáta a akékoľvek iné výstupy, ku ktorým získal prístup využívaním Služby a tieto ďalej akýmkoľvek spôsobom rozširovať bez písomného súhlasu Poskytovateľa, a to bez ohľadu na to, či ide o rozširovanie na obchodný alebo neobchodný účel.

 

 1. Zodpovednosť za vady, nároky zo zodpovednosti za vady a reklamačný poriadok

 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba pri poskytnutí Objednávateľovi. Vady musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí.

 

 1. Ak Služba nie je poskytnutá v množstve alebo vyhotovení určenom v Zmluve, má vady ( ak je stravovací plán zostavený na menší počet dní, než bolo dohodnuté v Zmluve). Za vadu Služby sa považuje aj poskytnutie inej služby, než určuje Zmluva.

 

 1. Za vadu Služby však nemožno v žiadnom prípade považovať skutočnosť, že Objednávateľovi sa nepodarilo dosiahnuť úbytok telesnej hmotnosti uvedený v ponuke Služieb alebo iný cieľ, ktorý si stanovil Objednávateľ.

 

 1. Poskytovateľ najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti nesprávnym využitím poskytnutej Služby, resp. využitím Služby v rozpore s pokynmi a odporúčaniami Poskytovateľa.

 

 1. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní od zistenia vady oznámiť Poskytovateľovi zistené vady Služby. Objednávateľ môže nároky uplatniť písomne na adrese sídla Poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovej adrese: barbora.chudnutie@gmail.com.

 

 1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť a predložiť mu všetky potrebné doklady na posúdenie opodstatnenosti reklamácie, inak môže byť reklamácia neuznaná.

 

 1. Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi prijatie reklamácie na reklamačné konanie. Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi krátkou textovou správou, e-mailom, alebo poštou ihneď po uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa telefonicky, prostredníctvom krátkej textovej správy, e-mailom alebo poštou.

 

 1. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade Spotrebiteľov vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.

 

 1. Ak ide o vadu Služby, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

 

 1. Na vzájomné vzťahy zo zodpovednosti za vady neupravené v týchto VOP sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak Objednávateľ nekoná v pozícii Spotrebiteľa. Ak Objednávateľ koná pri uzatváraní Zmluvy v právnom postavení Spotrebiteľa, na reklamáciu Služby sa uplatnia právne predpisy na úseku ochrany práv spotrebiteľa, pričom vyššie uvedené ustanovenia tohto článku VOP predstavujú reklamačný poriadok upravujúci podmienky a spôsob reklamácie poskytnutých Služieb na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového elektronického obchodu prevádzkovaného na portáli chudnutie-zdravastrava.sk podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol poučený o jeho právach súvisiacich s reklamáciou poskytnutých Služieb.

 

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Odstúpiť od Zmluvy je možné len v prípadoch ustanovených Zmluvou, týmito VOP alebo zákonom. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť jasne vymedzený a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť:
 2. až do poskytnutia Služby, ak sa po uzavretí Zmluvy ukáže, že Službu nie je schopný dodať vôbec, alebo nie je schopný ju dodať v lehote určenej v Zmluve a Objednávateľ nesúhlasí s predĺžením tejto lehoty,
 3. ak je na majetok Objednávateľa začaté konkurzné, reštrukturalizačné konanie alebo konanie o oddlžení alebo ak je Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, zrušený,
 4. v prípadoch podstatného porušenia týchto VOP a/alebo Zmluvy,
 5. v iných prípadoch stanovených vo VOP.

 

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako 15 dní. To neplatí, ak Objednávateľ nie je Spotrebiteľom, k omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ podá Objednávateľovi písomnú správu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a o ich predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel, alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť.

 

 1. V prípade, že zo strany Objednávateľa dôjde k podstatnému porušeniu týchto VOP, vyhradzuje si Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služby a s okamžitou platnosťou a účinnosťou ukončiť poskytovanie Služby Objednávateľovi, o čom Poskytovateľ Objednávateľa informuje e-mailovou komunikáciou na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ s postupom podľa predošlej vety bezvýhradne súhlasí.

 

 1. Za podstatné porušenie týchto VOP sa považuje najmä ak:
  1. Objednávateľ využíva Službu v rozpore s týmito VOP,
  2. Objednávateľ využíva Služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť oprávnené záujmy Poskytovateľa,
  3. Objednávateľ zneužíva, blokuje, modifikuje, či inak mení niektorú z funkcií Služby poskytovanej na portáli chudnutie-zdravastrava.sk,
  4. Objednávateľ sa čo i len pokúsi narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby poskytovanej Poskytovateľom na portáli chudnutie-zdravastrava.sk,
  5. Objednávateľ upravuje, kopíruje, predáva, zobrazuje, reprodukuje, šíri, publikuje alebo prevádza informácie, produkty alebo Služby získané na základe Zmluvy, t. j. využíva tieto výstupy inak ako pre vlastnú potrebu.

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy - Spotrebiteľ

 

 1. Objednávateľ - Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak v týchto VOP nie je uvedené inak (napríklad ods. 2 až 4 tohto článku).

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených osobitným zákonom.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada. Spotrebiteľ akceptáciou týchto VOP udeľuje Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a zároveň Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že za žiadosť o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ods. 3 tohto článku VOP sa považuje aj vyplnenie a zaslanie Dotazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že vyplnenie a zaslanie Dotazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy predstavuje žiadosť o poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, a že tým pádom súhlasí a berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom Trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od Zmluvy formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prílohou týchto VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

 

 1. Pri odstúpení od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa Spotrebiteľ a Poskytovateľ nedohodnú na inom spôsobe platby, pri ktorej nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

 1. Ak spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania Služby udelil výslovný súhlas a/alebo požiadal o poskytnutie Služby podľa ods. 3, resp. ods. 4 tohto článku VOP a nedošlo k úplnému poskytnutiu Služby, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

 

 1. Oznamovanie a doručovanie

 

 1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo Zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

 

 1. Zmluvné strany komunikujú najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adresy uvedené v Zmluve.

 

 1. Ak je podľa Zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v Zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností alebo iná adresa na doručovanie písomností nevyplýva z týchto VOP.

 

 1. Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

 

 1. Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 3 tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.

 

 1. Riešenie sporov, alternatívne riešenie sporov a rozhodné právo

 

 1. Spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd Poskytovateľa.

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu Služby alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva zo Zmluvy. Spotrebiteľ môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese barbora.chudnutie@gmail.com .

 

 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 4 tohto článku, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa ods. 2 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania.

 

 1. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva mhsr.sk.

 

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 4 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 4 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

 

 1. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 4 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

 1. Spotrebiteľ môže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP a/alebo Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP a/lebo Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

 

 1. Objednávateľ (okrem Spotrebiteľa) nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo Zmluvy alebo z porušenia Zmluvy voči pohľadávke Poskytovateľa.

 

 1. Poskytovateľ prevádzkuje e-shop na portáli chudnutie-zdravastrava.sk s náležitou odbornou starostlivosťou v snahe zabezpečiť maximálnu funkčnosť a bezpečnosť funkcionalít daného portálu. Poskytovateľ však nezodpovedá za škody spôsobené prípadnou stratou či poškodeným uložených informácií či útokom na server.

 

 1. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ a niektoré ustanovenie týchto VOP nie je v súlade s kogentnou právnou úpravou na úseku ochrany Spotrebiteľa, na právny vzťah zo Zmluvy sa použije dotknutá právna úprava podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07   

 

 1. Ak bude zrušený niektorý všeobecne záväzný právny predpis, na ktorý odkazuje ustanovenie VOP, použije sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zrušený predpis nahradil. Ak takýto všeobecne záväzný právny predpis neexistuje, použije sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upravuje právne vzťahy obsahovo čo najbližšie.

 

 1. V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo problémov môže Objednávateľ kontaktovať Poskytovateľa na adrese jeho sídla, tel. č.: +421 948 779 031, e-mail: barbora.chudnutie@gmail.com .

 

 1. Prílohou týchto VOP je vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa.

 

 1. Poskytovateľ môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto VOP. Zmluvy uzatvorené po zmene VOP sa spravujú novým znením VOP.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2022.

 

 

V Bratislave dňa 17.02.2022                                                            

 

 

 

 

                                                                                           ____________________

Chudnutie - zdravá strava s.r.o.,

Barbora Gamanová

    konateľ

 

 

Príloha:

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - SPOTREBITEĽ

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/-ľov:

 

Adresa spotrebiteľa/-ľov:

 

 

 

 

Chudnutie - zdravá strava s.r.o.,

Konventná 7, 811 03 Bratislava

 

                                                     

V ....................... dňa ..........

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Týmto Vám oznamujem/oznamujeme,* že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy,* ktorej predmetom je:

 

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia:* ...............................................................              

Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je:** ............................................................  

 

 

 

Podpis/-y spotrebiteľa/-ľov

 

[1]) Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

** Uvedenie dôvodu pre odstúpenie od Zmluvy nie je pre platnosť odstúpenia od Zmluvy potrebné. Pokiaľ však dôvod pre odstúpenie od Zmluvy uvediete, môžete nám pomôcť pri zlepšovaní podmienok poskytovania služieb do budúcnosti.